Polypkurs

Teamkurs för endoskopist och assisterande sköterska med erfarenhet av polypektomi. Endoskopi är ett teamarbete mellan endoskopist och assisterande sköterska. Det är önskvärt att minst en endoskopist och en assisterande sköterska från varje center som arbetar med tarmcancerscreening har gått denna kurs.

Kursen har som målsättning att ge kunskap om polypmorfologi och malignitetspotential, polypektomitekniker och användning av diatermi. Målgruppen är endoskopister och sjuksköterskor/undersköterskor med erfarenhet av polypektomi. Kvaliteten på tarmcancerscreening, och andra koloskopiundersökningar, är avhängig att man vid skopiundersökningen identifierar polyper och har kunskap om vilka metoder man bör använda för att ta bort polyper komplett och säkert. Den som går kursen ska få med sig verktyg som kan användas för att kvalitetssäkra den egna verksamheten och tips för upplärning av kollegor. Kursen kombinerar föreläsningar med interaktiva gruppdiskussioner och teamövningar. Övningarna är baserade på vanliga endoskopi-relaterade patientsituationer.

Det är tänkt att assisterande Sjuksköterska/undersköterska och endoskoperande läkare/sjuksköterska från samma endoskopienhet går kursen samtidigt. Kontakta kursledningen om detta inte är möjligt, för diskussion om andra lösningar.

Kursen organiseras av Svensk Endoskopiskola och är baserad på ett kursupplägg utvecklat av Norsk Endoskopiskola som genomfört ett antal kurser i Norge de senaste åren. Norsk Endoskopiskola har i sin tur inspirerats av liknande kurser i England.

Kursen genomförs på olika sjukhus i Sverige. Antal kursdeltagare är maximalt 18. Kursen är gratis men deltagarna står för resa och boende.

Kursen pågår under två dagar, med start på morgonen dag 1 och slutar sen eftermiddag dag 2. En kursmiddag organiseras dag 1.

Du hittar aktuella polypkurser nedan.

Svensk Endoskopiskola

Bygger svenskt utbildningssystem för dem som utför koloskiper.